3 câu hỏi để bắt đầu một điều vĩ đại

3 câu hỏi để bắt đầu một điều vĩ đại:

1. Bạn có đau đớn về một điều gì đó?
2. Trong xã hội có nhiều người cùng đau đớn như bạn chứ?
3. Giữa bạn và họ có điểm chung gì hay không?