Hỗ trợ Startup Founders

Chúng tôi vẫn dành thời gian để hỗ trợ các bạn Startup founder, như đã làm kể từ 12 năm về trước, với năng lượng phụng sự từ con tim… ?