Thanh niên nhiễm truyện bỗng chốc không muốn làm TMT nữa :- )

Không làm TMT mà làm Trương Tiểu Phàm hoặc Trương Vô Kỵ một hôm có được không?

Một thanh niên nhiễm truyện đang post status.