“Người Mặt Trời” 2018

Chúng tôi rất vui khi nhìn thấy các bạn đã trưởng thành rất nhiều và tạo ra nhiều tác động tích cực trong cộng đồng, sưởi ấm cho nhiều người xung quanh bằng những giá trị cốt lõi từ tâm. Chúc mừng những “Người Mặt Trời” 2018!