Kỹ năng follow-up

Kỹ năng follow-up quyết định 80% việc bán hàng. Checklist:

1. Gọi điện cho 10 khách hàng mới mỗi ngày.
2. Có 10 cuộc hẹn mới mỗi tuần. Những cuộc hẹn nên diễn ra vào đầu tuần, để còn theo sát đến cuối tuần.
3. Có 10 cuộc gọi follow-up khách hàng cũ mỗi ngày.
4. Thực hiện 2 bài diễn thuyết ấn tượng, 1 sáng, 1 tối.
5. Mời khách hàng ăn trưa 4 lần 1 tuần.
6. Tham gia 2 hiệp hội doanh nhân. Hiện diện, tích cực và tử tế.
7. Tham dự ít nhất 2 sự kiện trong mạng lưới bán hàng 1 tuần (nơi khách hàng triển vọng nhất của bạn đến dự).
8. Cập nhật tài liệu bán hàng liên tục & chính xác.